top of page

niepubliczny dwujęzyczny żłobek Małe Cuda - little miracles
ul. Tomickiego 22
Aktualne wydarzenia znajdą państwo na naszej stronie facebook

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH FERS W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ 2022-2029

Opis realizowanego zadania:

Utworzenie i dofinansowanie funkcjonowania 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Dwujęzycznym Niepublicznym Żłobku "Małe Cuda - Little Miracles" ul. Bp. Piotra Tomickiego 22/221, 31-982 Kraków.

Zadanie realizowane przez Tommar Creche sp. z o. o., ma na celu utworzenie a następnie dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych ze środków FERS w okresie 36 miesięcy w kwocie 836zł miesięcznie. Skierowane jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wartość zadania.

Wysokość dofinansowania na: Tworzenie miejsc to 310250zł, funkcjonowanie miejsc to: 752400zł

Wartość finansowane z programu FERS: środki europejskie: 876898,78zł, środki w formie współfinansowania krajowego środków europejskich: 185751,22zł.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

Czesne pobytu dziecka w żłobku przy ul. Tomickiego 22/221 w okresie 09.2023-08-2026:

Czesne w placówce przy ul. Tomickiego 22/221 wskazane jest w cenniku pobytu w żłobku i wynosi kwotę limitu miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki, publikowanej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od momentu przyznania dofinansowania funkcjonowania miejsc dla Żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 przez 36 miesięcy lub do końca trwania okresu niniejszej Umowy, w zależności które nastąpi wcześniej.

Kwota ta, będąca limitem miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki, zgodnie z programem "MALUCH+" 2022-2029 pkt. 4.3.6, jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na pół roku na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Żłobek zastrzega prawo zmiany cennika czesnego w przypadku aktualizacji wysokości limitu miesięcznej opłaty. Informacja na temat limitu opłat publikowana jest na stronie ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/limit-oplaty-za-pobyt-dziecka

Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. W przypadku podpisania z Gminą Miejską Kraków umowy w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x kwota godzinna dotacji zł. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 6169227 pokój nr 8, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Od miesięcznej sumy opłat wymienionych pomniejszonej o dotację z budżetu gminy, odjęta zostanie dodatkowo kwota dofinansowania w wysokości do 836zł w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Kwota ta będzie stanowiła pomniejszenie opłaty wnoszonej przez Rodziców od momentu przyznania dofinansowania funkcjonowania nowoutworzonych miejsc w Żłobku przez okres 36 miesięcy lub do końca trwania niniejszej Umowy, w zależności które nastąpi wcześniej.

W przypadku rodziców otrzymujących dofinansowanie, w celu obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki, o którym mowa w art. 64c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (świadczenie ZUS 400zł), opłata podstawowa za żłobek zostanie pomniejszona o kwotę tego dofinansowania do wysokości limitu opłaty, o którym mowa w § 8, pkt. 1. Jeśli wynikiem wyliczenia na jakimkolwiek etapie jest kwota mniejsza od 0 – opłata rodzica wynosi 0 zł.

image.png
bottom of page